Properties

{{ filtered_properties.filter(property => property.status === "active").length }} {{ (filtered_properties.filter(property => property.status === "active").length == 1 ? "property has" : "properties have") }} been found

{{ property.name }}

{{ property.location.city }}, {{ property['property-state'][0].slug.toUpperCase() }}

View Details

{{ status }}